21 Απρ 2011

Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για το Μεγάλο Σάββατο 2011

Ἐν ὄψει τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 10ης / 23ης μηνός Ἀπριλίου 2011, καί τῆς κατ’ αὐτό ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Φωτός, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς διά τήν γνῶσιν καί βοήθειαν αὐτῶν ὅτι συμφώνως πρός τάς δηλώσεις καί τά μέτρα τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας :1. Λίαν πρωΐ, τό Μέγα Σάββατον, 10ην / 24ην μηνός Ἀπριλίου 2011, ἀπό τῆς 6.00 π.μ. θερινῆς ὥρας, θά εἶναι ἐλευθέρα ἡ προσέλευσις τῶν προσκυνητῶν διά τήν Θ. Λειτουργίαν καί τήν Θ. Κοινωνίαν εἰς τά Μοναστήρια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τῶν Ἀγίων Ἀρχαγγέλων, τῆς Μεγάλης Παναγίας, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς Σεϊδανάγιας, Ἁγίου Σπυρίδωνος καί Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἁγίου Κωνσταντίνου ( ἡ ἀκολουθία εἰς τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον ἀρχίζει ἀργά, τήν 8.00 π.μ. θερινήν ὥραν καί δέν ἐξυπηρετεῖ τούς προσκυνητάς διά τήν ἔγκαιρον αὐτῶν μετάβασιν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά τό Ἅγιον Φῶς). Συνιστᾶται εἰς τούς Διευθυντάς τῶν Προσκυνηματικῶν Γραφείων νά συνεννοηθοῦν μέ τούς Ἡγουμένους τῶν ὡς ἄνω Μοναστηρίων, ἐάν ἔχουν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου διά τήν Θ. Κοινωνίαν τῶν πιστῶν.

2. Μετά τήν ἀκολουθίαν ταύτην οἱ προσκυνηταί, οἱ ἐπιθυμοῦντες νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, θά μεταβοῦν συμφώνως πρός τάς ρυθμίσεις τῆς Ἀστυνομίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ – Jaffa Gate ἐξωτερικῶς, ὁμαδικῶς ὑπό τόν πράκτορα αὐτῶν καί, ἀπ’ ἐκεῖ θά μεταβοῦν διά τῆς Δαμπάγας καί τοῦ Μουριστάν πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

3. Ἀπό τῆς 6.00 π.μ. θερινῆς ὥρας τῆς πρωΐας τοῦ Σαββάτου ἡ εἴσοδος εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος δι’ ἐντοπίους καί προσκυνητάς θά εἶναι ἐλευθέρα διά παραμονήν ἐντός αὐτοῦ, οὐχί ὅμως καί διά διέλευσιν μέσῳ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πρός τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

4. Αἱ ἐπίσημοι ἀποστολαί θά ρυθμίσουν τήν προσέλευσιν αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐν συνεννοήσει μετά τῆς Ἀστυνομίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Μεγάλη Τετάρτη, 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: